Számlázással kapcsolatos változások 2020. július 1-től III. rész

Számlázással kapcsolatos változások 2020. július 1-től III. rész

Hogyan kell teljesíteni az adatszolgáltatást?

A számlaadat-szolgáltatást a NAV által biztosított elektronikus felületen – az Online Számla rendszerben – kell teljesíteni. Az elektronikus felület (elérhető: https://onlineszamla.nav.gov.hu) az adóalany és az eljárásra jogosult személy egyedi azonosítását követően használható.

Online Számla rendszerbe történő regisztráció

Az adóalanynak ahhoz, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tudjon tenni, regisztrálnia kell magát az Online Számla rendszerbe. A regisztrációt az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja végezheti el. A regisztrációt elvégző természetes személyt a rendszer ún. „elsődleges felhasználónak” tekinti. Ha az elsődleges felhasználó további személyeket is be szeretne vonni az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésébe, vagy a rendszerben lekérdezéseket szeretne engedélyezni más személyek részére is, akkor lehetősége van arra, hogy ún. „másodlagos felhasználókat” hozzon létre. A másodlagos felhasználók jogosultságát az elsődleges felhasználó határozza meg: korlátozható akár lekérdezések, nyomtatvány alapú számlák adatszolgáltatásának elvégzésére, de egészen sok jogosultságot is adhat számukra. Számlázó program használata esetében mindenképpen szükséges egy ún. „technikai felhasználó” létrehozása. A technikai felhasználó adatait a számlázó programban kell rögzíteni. Ennek helyéről, módjáról a számlázó program fejlesztője tud bővebb felvilágosítást adni. A technikai felhasználó adatainak megadását követően lesz lehetősége a számlázó programnak arra, hogy az adatszolgáltatásokat beküldje az adóhivatal számára.

A regisztrációval kapcsolatban a következő oldalon található bővebb információ: https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol.

A fenti funkciók működésével kapcsolatban az Online Számla Felhasználói kézikönyvben található további információ (https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentumok).

Adatszolgáltatás számlázó programból

A számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adóalany a Számlarendeletben meghatározott elektronikus módon teljesít adatszolgáltatást a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat Számlarendeletben meghatározott adattartalmáról. A Számlarendelet szerint számlázó programnak minősül a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is. A rendelet a számlázó programmal szemben támasztott követelmények között előírja, hogy a számlázó programnak biztosítania kell a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának megküldését a NAV részére, elektronikus úton. A számlázó programnak főszabály szerint – a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett –az adatokat a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML-formátumban, az állami adóés vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton kell megküldenie a NAV részére. Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítására 2020. július 1-jén vagy azt követően kerül sor, a számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget az Áfa tv. 2020. július 1-jétől hatályos előírásai szerint kell teljesíteni (vagyis függetlenül attól, hogy van-e áthárított áfa és milyen összegben, adatszolgáltatás teljesítendő minden olyan számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amit egy másik belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, belföldön teljesített ügyletről állítottak ki).

A számlázó programnak a számlaadat-szolgáltatást emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell elvégeznie. Az adatszolgáltatás elvégzésének a feltétele, hogy a számlázó program kapcsolódjon internetes hálózatra. Internetkapcsolat nélkül az azonnali adatszolgáltatási követelménynek az adóalany nem fog tudni eleget tenni. Ha valamilyen hálózati probléma lépne fel (például internetkimaradás), akkor a számlázó programnak a probléma elhárultát követően kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettséget. Ennek módja számlázó programonként eltérő lehet. Az adatszolgáltatás minden esetben azzal zárul, hogy annak eredményét a számlázó program lekérdezi az adóhivatali rendszerből. Az Online Számla rendszer minden egyes számlaadatszolgáltatásra készít egy visszaigazolást, melyet (számlázó programtól függő módon) a számlázó programnak képesnek kell lenni megjeleníteni a felhasználó számára. A válaszüzenetek felhívhatják a figyelmet arra is, hogy egy-egy számlát a felhasználó nem a jogszabályoknak megfelelően állított ki, vagy nem megfelelően teljesítette a számlázó program az adatszolgáltatást.

Ha az adóalany számlázó programja nem képes megfelelő adatszolgáltatást teljesíteni, akkor megfontolandó az alkalmazott számlázó program adatszolgáltatásra alkalmassá tett verziójára vagy más számlázó program alkalmazására való áttérés. A piacon számos olyan szoftver elérhető, ami képes megfelelő adatszolgáltatásra, és használható a NAV Online Számlázó programja is. A NAV Online Számlázó programja az Online Számla rendszeren belül található meg, használata ingyenes.

Adatszolgáltatás nyomtatvány alkalmazásával kibocsátott számláról (kézzel írt számlák)

Az adóalanynak a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén a bizonylat Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmáról kell adatot szolgáltatnia.

Az adatszolgáltatás a bizonylat kibocsátását követő naptári napon belül teljesítendő, ha a számlában vagy számlával egy tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot. Egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni.

A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott bizonylatról (kézi számláról) az Online Számla rendszerben kell adatot szolgáltatni, a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak kézi rögzítésével.

Ha a számlaadatok rögzítése hibásan történt (vagyis a rögzített adatok és a számlaadatok között eltérés van), akkor az adatszolgáltatás érvénytelenítését követően van mód a számlaadatok helyes rögzítésére. Az 500 000 forintos értékhatár számításakor végszámla esetén a végszámlában szerepeltetett ügylet/ügyletek teljes adóalapját terhelő áfát szükséges figyelembe venni és nem annak az előleg adótartalmával csökkentett összegét. Így abban az esetben, ha például egy olyan ügylet teljesítése történik, aminek az adóalapja 5 000 000 forint, adója 1 350 000 forint, és előlegként 4 500 000 forintot fizettek (ennek adótartalma 956 700 forint), akkor az előlegszámláról és a végszámláról is a kibocsátást követő napon teljesítendő az adatszolgáltatás. Ha a számlával egy tekintet alá eső okirat (módosító vagy érvénytelenítő számla) olyan számlára vonatkozik, amiben az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot, akkor mind a számláról, mind a számlával egy tekintet alá eső okiratról az annak kibocsátását követő napon teljesítendő az adatszolgáltatás. Így abban az esetben, ha előlegként 4 500 000 forintot fizettek és az ügylet nem valósul meg, akkor az előlegszámláról és az előlegszámlát érvénytelenítő számláról is a kibocsátást követő napon teljesítendő az adatszolgáltatás. Ugyanakkor amennyiben az áthárított adó összege csak a módosítással együtt éri el vagy haladja meg az 500 000 forintot, de az egyes bizonylatokban 500 000 forint alatt marad, az adatszolgáltatást a kibocsátást követő négy naptári napon belül kell teljesíteni mind a számla, mind a számlával egy tekintet alá eső okirat esetében.

2020. 06. 12.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

We'll never spam or give this address away.