Számlázással kapcsolatos változások 2020. július 1-től II. rész

Számlázással kapcsolatos változások 2020. július 1-től II. rész

Az Áfa tv. Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai 2020. július 1-jével megváltoznak. A jogszabály módosított előírása alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

• áfaalanyok,

• belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és

• erről számlát, számlát helyettesítő okmányt állítanak, bocsátanak ki.

Kik a számlaadat-szolgáltatásra kötelezett áfaalanyok?

Az adóalany fogalmát meghatározó főszabálynak megfelelően áfaalany az a jogképes személy, szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.

E fogalomból következően nem csak azok tartoznak az adóalanyok körébe, akik áfa megfizetésére kötelezettek, hanem azok is, akik például:

 • alanyi adómentességet alkalmaznak, vagy

 • kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (azaz tárgyi adómentes) tevékenységet folytatnak.

Áfaalanyok a kata alanyai is, az általuk folytatott gazdasági tevékenység miatt. A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed az olyan speciális adóalanyokra is, akik

 • tulajdonostársak közösségeként váltak adóalannyá, vagyis az áfaalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységük közös tulajdon közös hasznosítása (ide tartoznak például a társasházak) , vagy

 • sorozatjellegű ingatlanértékesítésre tekintettel lettek áfaalanyok.

Milyen termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás bizonylatáról kell adatot szolgáltatni?

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében a jogszabály – azon túl, hogy az ügyletet belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére teljesítsék – csak azt a feltételt szabja, hogy annak belföldön teljesítettnek kell lennie.

E feltétel fennállásának vizsgálatakor az Áfa tv. előírásait kell figyelembe venni, vagyis a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében akkor áll fenn a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, ha az ügylet teljesítési helye az Áfa tv. II. fejezete alapján belföldre esik. Így az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed azokra az ügyletekre is, amelyekhez kapcsolódóan nem kerül sor adó áthárítására, vagy az ügyletet terhelő adó megállapítása az Áfa tv. különös szabálya alapján történik.

Ennek megfelelően számlaadat-szolgáltatás teljesítendő:

 • az olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, amelyhez kapcsolódóan az általános szabályok szerint kerül sor áfa áthárításra,

 • a belföldi fordított adózás alá tartozó ügyletről ,

 • az adómentes ügyletről, ide értve az alanyi adómentesként teljesített ügyletet is, de kivéve a Közösségen belüli adómentes termékértékesítést,

 • az Áfa tv. különös szabálya szerint adózó ügyletről, így például a használt ingóságokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok , az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok , a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok vagy a befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok alá tartozó ügyletekről kiállított/kibocsátott számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról is.

Mikor belföldön nyilvántartásba vett adóalany a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője?

A belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok körébe (a csoportos adóalanyok mellett) nem csak azok tartoznak bele, akiknek az adószáma 9. számjegye (áfakódja) 2-es, vagyis nem csak az áfafizetésre kötelezettek, hanem azok is, akik alanyi adómentességet alkalmaznak, kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (vagyis tárgyi adómentes) tevékenységet végeznek vagy kizárólag kompenzációs felárra jogosító ügyletet teljesítő, mezőgazdasági tevékenységet végző adóalanyok. (Ez utóbbiak áfakódja 1-es. 11)

Ennek megfelelően számlaadat-szolgáltatás teljesítendő az adóalany mindazon termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról, amit áfafizetésre kötelezett, alanyi adómentes, kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére adómentes (tárgyi adómentes) tevékenységet végző vagy kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany részére teljesít.

Azon ügyletek esetében, amelyeknél kérdéses, hogy a partner e termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel során magánszemélyként vagy adóalanyi minőségében jár-e el, a partner nyilatkozata az irányadó (ami jellemzően a számla kiállításának kérésével és az adószám megadásával valósul meg).

Fontos kiemelni, hogy 2020. július 1-jétől a belföldi adóalany partner adószáma (értékhatártól és adózási módtól függetlenül, a későbbiekben megfogalmazottak szerint) a számla kötelező adattartalmát képezi, ezért minden esetben tisztázni szükséges a partner jogállását.

 1. július 1-jétől továbbra sem teljesítendő/teljesíthető számlaadat-szolgáltatás a nem adóalany és a külföldi adóalany részére teljesített ügylet számlájáról.

Mik a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső bizonylatok?

Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítendő a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany Áfa tv. szerinti számlájáról, és a számlával egy tekintet alá eső okiratáról. A számla fogalmába beletartozik az egyszerűsített számla , a gyűjtő számla , az ügylet ellenértékébe beszámító előlegről kiállított számla, és az előleg beszámításával készült végszámla is.

Számlával egy tekintet alá eső okirat a számla bármely adatát megváltoztató bizonylat, így az érvénytelenítő számla és módosító számla is (ide értve az adóalapot és/vagy adót érintő módosító bizonylat mellett az olyan tartalmút is, ami például az eredeti számlán feltüntetett teljesítési időpontot változtatja meg). Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az elektronikus és a papíralapú bizonylatokra egyaránt. Adatszolgáltatási kötelezettség alá esik a nyomtatvány használatával kibocsátott és a számlázó programmal előállított bizonylat is.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az olyan számlára is kiterjed, ami nem tartalmaz áfát. Nem kell azonban adatot szolgáltatni minden közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (tárgyi adómentes) ügylet bizonylatáról. Nem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá az olyan tárgyi adómentes ügylet bizonylata, amely ügylet tekintetében az adóalany számviteli bizonylat kibocsátásával mentesül a számlaadási kötelezettség alól.

Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy 2020. július 1-jétől számviteli bizonylat kiállítása révén nem mentesülnek a számlaadási (illetve a feltételek fennállása esetén a nyugtaadási) kötelezettség alól a következő adómentes tevékenységek:

 • az egyéb oktatás, amit az Áfa tv. 85. § (2) bekezdése határoz meg, és ami a 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontja alapján adómentes (például engedéllyel rendelkező vagy jogszabály alapján végzett felnőttképzés),

 • nem közszolgáltatóként végzett egészségügyi szolgáltatás, ami az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontja alapján adómentes,

 • a fogorvos, fogtechnikus által végzett, az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja alapján adómentes ügylet,

 • az együttműködő közösség Áfa tv. 85. § (1) bekezdés p) pontja szerinti, adómentes szolgáltatása,

 • az ingatlanértékesítés, ami az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai alapján adómentes.

Az előzőeknek megfelelő adómentes ügyletekről belföldi adóalany részére kibocsátott számlák 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá esnek.

2020. 06. 09.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK

We'll never spam or give this address away.